Prayers Times

Friday "Jummah" Prayer: 12:30 PM "PST" Iqamah Times: FAJR PRAYER: 06:00AM ZOHR PRAYER: 12:45PM ASR PRAYER:04:00PM MAGHREB PRAYER: 6:00PM ISHA PRAYER: 8:00PM